0

Publications1

Title:Surface modification for protein and DNA immobilization onto GMR biosensor Author: Wang, Wei, Yi Wang, Liang Tu, Todd Klein, Yinglong Feng, and Jian-Ping Wang Date: Jan 4 2013 [...]